Vedligeholdelse

VEDLIGEHOLDELSE


§ 9


Stk. 1


En andelshaver er ansvarlig for boligens og det til boligen hørende skurs indvendige vedligehold, herunder også evt. udskiftning af materialer såsom paneler, døre, fasteborde, gulve m.m. Mangelfuld indvendig vedligehold, der påfører den udvendige delaf boligen skade, er ligeledes andelshaverens ansvar. Tilsvarende er mangelfuld udvendig vedligehold, der medfører indvendig skade, foreningens ansvar. Såfremt andelshaveren har fået godkendt og har eftermonteret udvendigt udstyr til boligen som fx varmepumpe, markise overdækninger eller lignende, er andelshaveren selv pligtig at vedligeholde det.


Foreningen er dog ansvarlig for:

a)  el.installation frem til udtag incl. pligtig brandalarm.

b)  varmeanlægget incl varmtvandsbeholder, men minus batterier til thermostater.

c)  vandforsyning frem til aftapningshane.

d)  kloakrør, dog ikke tilstopning i ellers ubeskadigede rør.

e)  den udvendige del af boligen, herunder døre og vinduer.


Stk. 2


En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet og for fælles eller egne hegn.


Stk. 3


En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som bestyrelsen pålægger andelshaverne.


Stk. 4


Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.


Stk. 5


Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan bestyrelsen lade vedligeholdelsen udføre på andelshaverens regning eller ekskludere andelshaveren af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 21.


Stk. 6


Bestyrelsen har ret til at få adgang til andelsboligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne rent faktisk er foretaget.


Stk. 7


Såfremt en skade på en bolig anerkendes under foreningens bygningsskadeforsikring afholder foreningen selvrisikoen, med mindre det utvetydigt kan godtgøres, at skaden er foranlediget af beboeren i den skadede bolig.