Regnskab og revision

REGNSKAB OG REVISION


§ 32


Stk. 1


Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og administrator, såfremt en sådan er valgt.


Stk. 2


I forbindelse med forelæggelse af årsregnskabet på den ordinære generalforsamling stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelenes værdi for perioden indtil næste generalforsamling. Forslaget anføres som note til årsregnskabet.


Stk. 3


Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31.12. i det år andelshaverne flytter ind.


§ 33


Stk. 1


Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.


Stk. 2


Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes eller omdeles til andelshaverne senest 4 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.