Overdragelse af andelen

OVERDRAGELSE AF ANDELEN


§ 13


Stk. 1


Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er denne berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 3, Stk. 1 og § 13, Stk. 2, til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skrifftlig meddelelse om, hvem der indstilles.


Stk. 2


Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:


a) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende eller forældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen.


b) Andre andelshavere, der er indtegnet på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede.

Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at den tilbydes først til de indtegnede på ventelisterne i overensstemmelse med reglerne i denne paragrafs Stk. 2, Litra b og c, og derefter til den person, som indstilles af den andelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen, jf. denne paragrafs Stk. 2, Litra d.


c) Andre personer, der er indtegnet på en ekstern venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for administration af ventelisten, herunder bl. a. fastsætte gebyr for indtegning, fastsætte, hvor mange tilbud de indtegnede skal have fået, før de kan slettes, og fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes.


d) Andre, der indstilles af den fraflyttede andelshaver.


Stk. 3


Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægternes § 19, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimalt lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i § 13, Stk. 2,Litra a, skal den køber, der ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end 15 % af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter § 13, Stk. 2, Litra b og c, skal herefter tilbydes andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte, at indtegnede på ventelisten, når lejligheden udbydes første gang til ventelisterne, skal meddele, om de ønsker lejligheden tilbudt igen til en lavere pris, hvis lejligheden ikke kan sælges til den udbudte lovlige pris efter § 19.


§ 14


Stk. 1


Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen samt de vilkår, overdragelsen skal ske på.

Herefter sker afregning i henhold til § 20.


§ 15


Stk. 1


En andelshaver er uden fraflytning af sin bolig berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen. Eventuel nægtelse af godkendelsen skal begrundes skriftligt og senest 4 uger efter at anmodning om overdragelsen er fremsat.