Opløsning

OPLØSNING


§ 34


Stk. 1


Foreningens opløsning sker ved likvidation gennem to af generalforsamlingen valgte likvidatorer.


Stk. 2


Efter realisation af foreningens aktiver og efter betaling af foreningens gæld deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.