Hæftelse

HÆFTELSE


§ 5


Stk. 1


Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog Stk. 2.


Stk. 2


Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlån eller lån i pengeinstitut, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter foreningens andelshavere kun personligt og pro rata efter deres andel i formuen for denne pantegæld, såfremt pantekreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom.


Stk. 3


Et medlem eller dettes bo hæfter efter Stk. 1 og 2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.