Generalforsamling

GENERALFORSAMLING


§ 22


Stk. 1


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.


Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år


3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, bestyrelsens forslag til andelskroneværdi samt eventuel revisionsberetning


4. Forelæggelse og vedtagelse af budget samt beslutning om boligafgift


5. Indkomne forslag


6. Valg til bestyrelse


7. Evt. valg af administrator


8. Valg af ekstern revisor


9. Eventuelt


Stk. 2


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens andelshavere eller 1/4 af foreningens andelshavere eller administrator, hvis en sådan er valgt, forlanger det med angivelse af dagsorden.


§ 23


Stk. 1


Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlinger kan der om nødvendigt indkaldes skriftligt med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.


Stk. 2


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendte med, at forslaget kommer til behandling.


Stk. 3


Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsandelshavere. De(n) adgangsberettigede kan ledsage af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at ta tage ordet på generalforsamlingen. Revisor og administrator, hvis en sådan er valgt, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.


Stk. 4


Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver.


Stk. 5


Fuldmagter afleveres ved generalforsamlingens begyndelse til bestyrelsen.


§ 24


Stk. 1


Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført nedenfor i Stk. 2. Dog skal mindst 1/3 af foreningens andelshavere altid være til stede.


Stk. 2


Vedtagelse af forslag om:


a) Nyt indskud


b) Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften


c) Beslutning om ekstraordinære udgifter


d) Salg helt eller delvist af foreningens ejendom


e) Vedtægtsændringer


f) Foreningens opløsning


kræver, at mindst halvdelen af andelshaverne er til sted og at mindst 2/3 af de tilstedeværende andelshavere stemmer for forslaget. Afstemningen er skriftlig på forlangende. Er der mindre end halvdelen af andelshaverne til stede, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende andelshavere.


Stk. 3


Ved foreningens gensalg af en andel, som foreningen tidligere har overtaget efter § 2, Stk. 2, bestemmer den til enhver tid siddende bestyrelse salgspris og øvrige vilkår, ligesom bestyrelsen underskriver alle de nødvendige salgsdokumenter.


Beslutning om salg af foreningens andele skal således ikke vedtages efter § 24, Stk. 2.


§ 25


Stk. 1


Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og af hele bestyrelsen. Referatet sendes eller omdeles til andelshaverne hurtigst muligt efter generalforsamlingen.