Forandringer

FORANDRINGER


§ 10


Stk. 1


Andelshaveren er berettiget til at foretage forandringer i boligen, jf. dog nedenfor.


Stk. 2


a)  Indvendige forandringer, der medfører ændringer af eksisterende bygningskonstruktion samt ændrede placeringer af vand, varme, afløb, el og ventilation, skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal, hvor det skønnes nødvendigt,for andelshavers regning, søge faglig bistand for at sikre, at der ikke sker forringelse af boligen.


b)  Iværksættelse af udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen. Før bestyrelsen kan give sin godkendelse skal den gennemføre en høring hos beboerne. Giver bestyrelsen afslag, skal det skriftligt begrundes overfor ansøger.


Stk. 3


Inden forandringen udføres skal den anmeldes til bestyrelsen. Forandringer, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, førend byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen.


Stk. 4


Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i en kvalitet og design, der matcher de eksisterende bygninger. Endvidere skal arbejdet udføres i overensstemmelse med byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Der må kun anvendes materialer, der svarer til bebyggelsens oprindelige materialevalg. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.