Dødsfald

DØDSFALD


§ 16


Stk. 1


I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle/registrerede partner være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.


Stk. 2


Hvis der ikke efterlades ægtefælle/registreret partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge. Se dog § 3, Stk. 1.


a) Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde minst 12 måneder.


b) Afdødes børn, børnebørn, forældre eller søskende.


c) Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 12 måneder.


d) Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var skriftligt anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans/hendes død.

Erhvervelsen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.


Stk. 3


Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder § 19 og 20 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder § 19 og 20 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 20, Stk. 3-7 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen.


Stk. 4


Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 20.


Bestyrelsen kan iværksætte salgsbestræbelser og efterfølgende salg.


Dog risikerer bestyrelsen at blive sagsøgt af boet, hvis boet ikke er enig i salgsbetingelserne i særdeleshed købesummens størrelse.