Bestyrelsen

BESTYRELSEN


§ 26


Stk. 1


Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre de på generalforsamlingen trufne beslutninger.


§ 27


Stk. 1


Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen, hvorimod bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand, sekretær og evt. kasserer. Generalforsamlingen vælger desuden 1 eller 2 suppleanter.


Stk. 2


Valgbar til bestyrelsen og suppleant for denne er andelshavere og deres myndige husstands medlemmer. Der kan kun vælges en person fra hver husstand.


Stk. 3


Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for et år. Suppleanter vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.


Stk. 4


Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.


§ 28


Stk. 1


Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt  han eller en person, som han er nært beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.


Stk. 2


Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Referater underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i det pågældende bestyrelsesmøde.


Stk. 3


I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§ 29


Stk. 1


Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.


Stk. 2


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden.


Stk. 3


Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans forfald næstformandens, stemme udslagsgivende.