Andelshavere

ANDELSHAVERE


§ 3.


Stk. 1


Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver myndig person der:


  • er fyldt 50 år men ikke 70. Såfremt andelshaveren er et ægtepar eller 2    personer, der lever sammen, er det tilstrækkeligt, at den ene part opfylder alderkravet
  • allerede bebor eller samtidig med overtagelsen flytter ind i en bolig i foreningen
  • har betalt det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelle tillæg
  • ikke har hjemmeboende børn


I sin godkendelse af ny andelshaver(e) skal bestyrelsen endvidere tage hensyn til de forskellige forhold, der bedst medvirker til at opfylde foreningens formål om at skabe de rette forhold og rammer for et senior bofælllesskab, som for eksempel at vurdere:

  • om ansøgeren synes at have en social profil, der matcher foreningens behov
  • om ansøgeren aldersmæssigt bidrager til en jævn og hensigtmæssig aldersspredning i foreningen
  • om ansøgerens køn medvirker til den naturlige kønsbalance i foreningen


Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående. Såfremt bestyrelsen ønsker at dispensere, kan det dog først ske efter bestyrelsen har gennemført en skriftlig høring om sagen blandt foreningens medlemmer.


Stk. 2


Som andelshaver Kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3. Stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 20.


Stk. 3


Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.


Stk. 4


Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.


Stk. 5


Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.