Andel

ANDEL


§ 6


Stk. 1


Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.§ 7


Stk. 1


Andelene i foreningens formue kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i § 14 m. fl. eller ved tvangssalg i overensstemmelse med andelsboligforeningslovens til enhver tid gældende regler, p.t. lovens § 6b.


Stk. 2


Bestyrelsen kan i samråd med administrator notere transport fra en andelshavers pengeinstitut i forbindelse med andelshaverens lån til andelsindskud.


Stk. 3


Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven på følgende betingelser:


a) Långiver skal underrette foreningen, såfremt andelshaveren i væsentlig grad misligholder lånets vilkår


b) Andelshavere, der ønsker at belåne deres andelsboliger, skal betale gebyrer og andre foreningsomkostninger, som er forbundet med pantsætningen, f.eks. forespørgsler fra långivere, fremsendelse af foreningsoplysninger og foreningsdokumenter, forespørgsler til andelsbogen, afregning af andelsindskuddet ved fraflytning samt ekstraordinære værdiansættelser af andelens (pantets) værdi og lignende udgifter, som foreningen og/eller administrator påføres.