Administration

ADMINISTRATION


§ 31


Stk. 1


Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå foreningens sædvanlige økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen bemyndiges til at træffe nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.


Stk. 2


Hvis generalfordsamlingen ikke har valgt en administrator, varetager bestyrelsen ejendommens og foreningens administration i henhold til nedestående regler. Såfremt der ikke vælges en administrator, konstituerer bestyrelsen sig med en kasserer.


Stk. 3


Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut. I forbindelse med overdragelse af andele indsættes indbetalinger på en særskilt konto for den enkelte overdragelssessag.


a)  Der etableres en procedure med foreningens pengeinstitut, der sikrer at 2 personer godkender enhver udbetaling, dvs administrator og et bestyrelsesmedlem eller 2 bestyrelsesmedlemmer.


b)  Såfremt en udbetaling overstiger kr. 30.000 skal yderligere et bestyrelsesmedlem godkende transaktionen. En af de rtre skal være formanden. Undtaget herfor er dog faste, tilbagevendende batalinger som fx realkreditydelser, ejendomsskatter og forsikringer, der godkendes som en del af budgetgodkendelsen.


c)  Bestyrelsen er ansvarlig for alle udgifter. Bestyrelsen skal i sin forretningsorden fastsætte regler for en uddelegering af sin dispositionsret og informere om dette til foreningens andelshavere.


Stk. 4


Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmerne ansva tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.